Toepasselijkheid 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot behandeling (de ‘Overeenkomst’) die u als cliënt/patiënt (‘cliënt’) bent aangegaan met de Praktijk Fysiotherapie Melissa van Ruijven (de ‘Praktijk’).

Van deze Algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dit bij de Overeenkomst schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Indien een bepaling van deze Algemene niet van toepassing is of blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen blijven gelden en treden de Praktijk en cliënt in overleg zodat een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) in acht worden genomen.

Voordat de Overeenkomst met cliënt is aangegaan wordt gewezen op de toepasselijkheid deze Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden worden daarbij beschikbaar gesteld voor de cliënt. Pas nadat de cliënt heeft aangegeven akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden kan een overeenkomst worden gesloten.

De Praktijk is gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te wijziging en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van tevoren per e-mail aangekondigd, tot uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

 

Tot stand komen Overeenkomst

De Praktijk zal met de cliënt, die heeft aangegeven advies en/of hulp te willen op het gebied van fysiotherapie, een op fysiotherapie gerichte behandelovereenkomst aangaan. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cliënt. Bij mondelinge aanvaarding bevestigt de Praktijk de Overeenkomst schriftelijk/elektronisch.

De cliënt is steeds gehouden de geldende huisregels, zoals die van tijd tot tijd in de Praktijk kenbaar worden gemaakt na te leven.

 

Verplichtingen Praktijk 

De Praktijk zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

Voor zover de diensten worden verricht op het terrein van de Praktijk is de cliënt gehouden de vastgestelde huisregels na te leven.

De persoon die namens de Praktijk de hulp op het gebied van fysiotherapie verstrekt (de ‘Behandelaar’) handelt in overeenstemming met de voor zijn/haar praktijk geldende beroepsvoorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

De Behandelaar houdt een dossier over de cliënt bij.

De door de Praktijk geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van de cliënt in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

Het noodzakelijk is voor een goede voortzetting van de ingestelde behandeling van de cliënt. Voordat de gegevens aan een andere partij worden medegedeeld wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld en is de cliënt in de gelegenheid om dit te verbieden. Indien de cliënt gebruik maakt van diensten van partners van de Praktijk gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy.

De Praktijk hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van cliënten van de Praktijk of om de rechten van de Praktijk te beschermen.

 

Verplichtingen cliënt

Cliënt is verplicht om de Behandelaar naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.

Cliënt zal zich op verzoek van de Behandelaar identificeren.

Indien cliënt verhinderd is een afspraak met de Praktijk na te komen dan zal hij de afspraak tijdig, te weten in ieder geval 24 uur van tevoren, afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Indien cliënt zonder afgezegd te hebben afwezig is op een gemaakte afspraak zal er een absentienota verzonden worden. Deze absentienota zal niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar.

Een afspraak kan worden verzet of geannuleerd indien de tijd van uitloop van de voorgaande behandeling langer bedraagt dan de helft van de voor die afspraak gereserveerde tijd, tenzij er sprake is van een uitloop als gevolg van het moeten verlenen van spoedeisende hulp.

Cliënt dient zich altijd te houden aan de instructies van de medewerkers van de Praktijk.

 

Betaling

De verantwoordelijkheid tot betaling ligt te allen tijde bij de cliënt ongeacht zijn/haar (zorg)verzekering.

De factuur van de Behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dient binnen 7 dagen na verzending factuur aan cliënt te worden voldaan aan de zorgverlener. Blijft de betaling na 7 dagen na verzending factuur uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijfde dag na de verzonden herinnering factuurdatum. Als factuurdatum geldt de 7e dag na uitgifte factuur. Rapportages en andere diensten/producten dienen altijd op voorhand betaald te worden.

Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de Praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Voorts zal de Praktijk het recht hebben de verdere behandelingen op te schorten totdat volledig is betaald. Als een verzuim eenmaal is ingetreden, is de Praktijk ook steeds gerechtigd betaling vooraf te verlangen.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de Praktijk gerechtigd per nota administratiekosten in rekening te brengen voor een bedrag van € 25,-. Ook is de Praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per nota minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 75,- (alles exclusief omzetbelasting waar deze verschuldigd is).

 

Ontbinding

De Praktijk heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden ingeval de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de cliënt door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

 

Privacy

Teneinde de Overeenkomst zo zorgvuldig en volledig mogelijk uit te voeren houdt de Behandelaar een medisch dossier bij van de cliënt. Dit dossier bevat zowel administratieve als medische gegevens. Op deze gegevens en de verwerking daarvan is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘WBP’) van toepassing. De Praktijk en de Behandelaar handelen bij de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met de WBP en zullen uiteraard zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Behalve de Behandelaar heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere Behandelaars uit de Praktijk, stagiaires en/of administratieve medewerkers.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

De Praktijk mag de geanonimiseerde gegevens van de cliënt gebruiken voor statistische- of onderzoeksdoeleinden zonder voorafgaande toestemming. Voor het gebruik van tot een cliënt herleidbare gegevens is steeds voorafgaand schriftelijke toestemming van de cliënt vereist.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven aan derden, nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt aan derden.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan in zien.

Duur van de Overeenkomst

De cliënt kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en onbillijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige kalendermaand door de cliënt worden opgezegd.

 

Klachten

Indien cliënt klachten heeft aangaande diensten geleverd door de Praktijk dan kan hij/zij schriftelijk een klacht indienen bij de eigenaar van de Praktijk.

De Praktijk is aangesloten bij de KNGF, en de klachtenregeling KNGF is van toepassing.

 

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst alsmede de totstandkoming en de interpretatie daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring 

De Praktijk is de enige opdrachtnemer uit hoofde van de behandelingen, en is enkel aansprakelijk voor aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht aan de cliënt en die te wijten is aan de nalatigheid van de Praktijk of diens personeel. De cliënt is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de Praktijk kenbaar te maken op straffe van verval van zijn of haar aanspraken.

De aansprakelijkheid van de Praktijk (en iedereen die daar werkzaam is) is beperkt tot het bedrag dat terzake van enig incident door de verzekeraar van de Praktijk zal worden uitgekeerd, danwel – bij gebreke van een verzekeringsdekking – een bedrag van in totaal EUR 5.000.

De cliënt is aansprakelijk voor iedere schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.